ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
2175

Na temelju članka 208. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Članak 1.

Visine naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznose:

Redni broj Naziv nastavnog predmeta Visina naknade u kunama
1. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći 95,00
2. Prometni propisi i sigurnosna pravila 118,00
3. Upravljanje vozilom  
3.1. A1, A2, A, M, F, G kategorije 164,00
3.2. B kategorije 189,00
3.3. B+E, C1 kategorije 202,00
3.4. C1+E, C kategorije 246,00
3.5. C+E kategorije 265,00
3.6. D, D+E, H kategorije 302,00

Članak 2.

U naknadama iz članka 1. ove Odluke nije sadržan porez na dodanu vrijednost

Članak 3.

Naknadu za polaganje vozačkog ispita snosi kandidat za vozača koji se prijavio za polaganje vozačkog ispita.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (»Narodne novine« broj 179/2004.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-77744/3-08

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.