B. Znakovi izričitih naredbi

Članak 23.

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze.

Članak 24.

Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znakova B01 (raskrižje s cestom s prednošću prolaska) i B02 (obvezno zaustavljanje).

Članak 25.

Osnovna boja znakova zabrane, odnosno ograničenja, je bijela, a osnovna boja znakova obveze plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane, odnosno ograničenja, crne su boje, a na znakovima obveza bijele. Rub kruga te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredbi na kojima postoje crvene su boje.

Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja, u pravilu, imaju podlogu bijele boje.

Članak 26.

Dužina stranice istostraničnog trokuta znaka B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) je:

1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, na cestama u naselju koje nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 120 cm;

2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju, širine kolnika manje od 7.0 m – 90 cm;

3) na biciklističkim stazama, cestama u području smirenog prometa i nekategoriziranim cestama – 60 cm;

4) kad se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa po smjeru vožnje – 45 cm.

Promjer kružnice u koju je upisan pravilni osmerokut znaka B02 (obavezno zaustavljanje) je:

1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, cestama u naselju koje nisu ulice, širina kolnika 7.0 m i više – 90 cm;

2) na svim ostalim cestama i ulicama u naselju širine kolnika manje od 7.0 m – 60 cm;

3) kad se postavlja u tunelima i galerijama – 60 cm;

4) kad se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa u smjeru vožnje – 40 cm.

Promjer kruga znaka izričitih naredbi je:

1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika 7,0 m i više – 90 cm;

2) na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm;

3) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 40 cm;

4) kad se postavljaju u tunelima ili galerijama – 60 cm;

5) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.

Na cestama iz točke 2., stavka 1. ovog članka mogu se, prema potrebi, postaviti i znakovi izričitih naredbi, čiji promjer kruga iznosi 90 cm, a na cestama iz točke 3., stavka 1. ovog članka – i znakovi izričitih naredbi, čiji promjer kruga iznosi 60 cm.

Članak 27.

Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom.

Ako je zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti sudionike u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

Znakovima izričitih naredbi, koji se prema odredbi stavka 2. ovog članka postavljaju na određenoj udaljenosti ispred mjesta na kojem je postavljen znak izričite naredbe i od kojeg vrijedi, moraju se dodati dopunske ploče s naznakom udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

Znak B08 (zabrana prometa za cisterne), B09 (zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari) i B10 (zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari), postavlja se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Članak 28.

Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakoga križanja s drugom cestom ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog križanja.

Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba.

Ova naredba odnosi se i na prometne cestovne građevine (tuneli, mostovi i sl.).

Članak 29.

Za označavanje izričitih naredbi koje vrijede samo za odre­đeno vrijeme tijekom dana ili samo u određene dane mogu se na cesti postavljati i prometni znakovi izrađeni tako da su simboli i dopunske ploče kojima je određeno njihovo značenje uočljivi samo u vrijeme za koje vrijedi izričita naredba izražena znakom.

Znakovi izričitih naredbi s promjenljivom porukom postavljaju se uvijek iza stalnih znakova izričitih naredbi.

Članak 30.

Znakovi izričitih naredbi jesu:

1) znak »raskrižje s cestom s prednošću prolaska« (B01) označuje blizinu raskrižje na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima što se kreću cestom na koju on nailazi.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak ima oblik istostranična trokuta, čija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema dolje;

Znak B01

2) znak »obvezno zaustavljanje« (B02) označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koj na kojilazi ili označuje mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima što se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak ima oblik pravilnog osmerokuta, osnovna boja mu je crvena, a rub i simbol »STOP« bijele boje.

Znak se postavlja na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska te na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom. Znaku se dodaje poprečna crta na kolniku koja označuje crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti;

Znak B02

3) znak »zabrana prometa u oba smjera« (B03) označuje cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera;

Znak B03

4) znak »zabrana prometa u jednom smjeru« (B04) označuje cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak;

Znak B04

5) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede« (B05) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice i mopedima;

Znak B05

6) znak »zabrana prometa za autobuse« (B06) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima;

Znak B06

7) znak »zabrana prometa za teretne automobile« (B07) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima.

Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za one teretne automobile čija najveća dopuštena masa premašuje označenu;

Znak B07

8) znak »zabrana prometa za cisterne« (B08) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš.

Od toga je izuzeto pogonsko gorivo u spremniku ako spremnik ispunjava uvjete ECE.

Simbol znaka je narančaste boje, osovina s kotačima, odnosno osovina vozila crne je boje, a dvije valovite crte plave su boje;

Znak B08

9) znak »zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari« (B09) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i neke lakozapaljive tvari.

Simbol znaka je narančaste boje, a osovina vozila i kotači crne su boje;

Znak B09

10) znak »zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari« (B10) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari.

Simbol znaka narančaste je boje, a osovina vozitači crne boje;

Znak B10

11) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo« (B11) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo;

Znak B11

12) znak »zabrana prometa za teretni automobil koji vuče priključno vozilo« (B12) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretne automobile koji vuku priključno vozilo;

Znak B12

13) znak »zabrana prometa za traktore« (B13) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima;

Znak B13

14) znak »zabrana prometa za motocikle« (B14) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača.

Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila s pogonom na tri kotača;

Znak B14

15) znak »zabrana prometa za mopede« (B15) označuje cestu ili, dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača.

Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila sa pogonom na tri kotača;

Znak B15

16) znak »zabrana prometa za bicikle« (B16) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle;

Znak B16

17) znak »zabrana prometa za mopede i bicikle« (B17) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima;

Znak B17

18) znak »zabrana prometa za zaprežna vozila« (B18) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima;

Znak B18

19) znak »zabrana prometa za ručna kolica« (B19) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica;

Znak B19

20) znak »zabrana prometa za sva motorna vozila« (B20) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima.

Ovaj znak zabrane moguće je koristiti za različite vrste vozila, tako da se na znaku koriste simboli znakova od B05 do B19;

Znak B20

21) znak »zabrana prometa za pješake« (B21) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno kretanje pješaka;

Znak B21

22) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu« (B22) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima, čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku.

Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B22

23) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu« (B23), označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku.

Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B23

24) znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu« (B24) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku.

Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B24

25) znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje« (B25) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima s osovinskim opterećenjem većim od onoga označenog na znaku.

Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B25

26) znak »zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu« (B26) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu naznačenu na znaku.

Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B26

27) znak »najmanja udaljenost između vozila« (B27) označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati.

U znak se upisuje simboli vozila na koje se naredba stvarno odnosi.

Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B27

28) znak »zabrana skretanja ulijevo« (B28) označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo;

Znak B28

29) znak »zabrana skretanja udesno« (B29) označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje udesno;

Znak B29

30) znak »zabrana polukružnog okretanja« (B30) označuje mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje;

Znak B30

31) znak »ograničenje brzine« (B31) označuje cestu ili dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku.

Ako je znaku iz stavka 1. ove točke pridodana dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5 t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija najveća dopuštena masa prelazi označenu.

Kad je znak iz stavka 1. ove točke postavljen pod znak C79 (naziv naseljenog mjesta), ograničenje brzine vrijedi za cijelo područje naselja.

Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B31

32) znak »zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda« (B32), označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda.

U simbolu znaka lijevo osobno vozilo je crvene boje;

Znak B32

33) znak »zabrana pretjecanja za teretne automobile« (B33) označuje cestu ili dio ceste na kojem je teretnim automobilima, čija najveća dopuštena masa premašuje 3,5 t, zabranjeno pretjecanje drugih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda.

Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodana dopunska ploča na kojoj je naznačena druga najveća dopuštena masa (npr. 5 t), zabrana se odnosi samo na one teretne automobile, čija najveća dopuštena masa premašuje naznačenu.

U simbolu znaka teretni automobil je crvene boje.

Znak B33

34) znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – carina« (B34) označuje blizinu carinarnice gdje se vozilo mora zaustaviti.

Riječi ispisane na znaku su »CARINA – DOUANE«.

Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

Znak B34

35) znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – policija« (B35) označuje blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti.

Riječi ispisane na znaku su »POLICIJA – POLICE«.

Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

Znak B35

36) znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – cestarina« (B36) označuje blizinu mjesta gdje se vozilo mora zaustaviti zbog napstarine. Taj se znak može upotrijebiti za označivanje blizine drugih mjesta na kojima se vozilo mora zaustaviti. U tom slučaju riječi ispisane na znaku »CESTARINA – PEAGE« (B36) zamjenjuju se odgovarajućim natpisom koji označuje razlog obveze zaustavljanja.

Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

Znak B36

37) znak »zabrana davanja zvučnih znakova« (B37) označuje cestu ili dio ceste na kojem se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;

Znak B37

38) znak »prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera« (B38) označuje zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera.

Simbol znaka ima strelicu crvene boje koja označuje smjer koji nema prednost.

Znak se postavlja na mjestu s kojeg se može vidjeti dio ceste na koji se zabrana odnosi;

Znak B38

39) znak »zabrana zaustavljanja i parkiranja« (B39) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Osnovna boja znaka je plava.

Znak može imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu;

Znak B39

40) znak »zabrana parkiranja« (B40) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.

Osnovna boja znaka je plava.

Znak može imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu;

Znak B40

41) znak »izmjenično parkiranje« (B41) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u neparne dane.

Osnovna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje;

                                       

Znak B41

42) znak »izmjenično parkiranje« (B42) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u parne dane.

Osnovna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje;

                                       

Znak B42

43) znak »zabranjeno fotografiranje« (B43) označuje prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i sl.;

Znak B43

Članak 31.

Znakovi izričitih naredbi koji sudionicima u prometu na cesti stavljaju do znanja obveze jesu:

1) znak »najmanja dopuštena brzina» (B44) označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku.

Broj na znaku iz stavka 1. ove točke dan je kao primjer. Dopuštena najmanja brzina se upisuje u znak prema stvarnim uvjetima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

Znak B44

2) znak »zimska oprema« (B45) naznačuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima;

Znak B45

3) znak »biciklistička staza« (B46) označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima;

Znak B46

4) znak »pješačka staza« (B47) označuje posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

Znak B47

5) znak »pješačka i biciklistička staza« (B48) označuje posebno izgrađenu stazu kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.

Bijelom crtom na površini staze odvojena je površina za pješake od površine za bicikliste;

Znak B48

6) znak »staza za jahače« (B49) označuje stazu kojom se moraju kretati jahači, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

Znak B49

7) znakovi »obvezan smjer« (B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati;

Znakovi se postavljaju na raskrižju.

Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53), (B54) i (B55) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

              

Znak B50                                    Znak B51

              

Znak B52                                    Znak B53

              

Znak B54                                    Znak B55

8) znakovi »dopušteni smjerovi« (B56), (B57) i (B58) označuju smjerove kojima se vozila smiju kretati;

              

Znak B56           Znak B57

Znak B58

9) znakovi »obvezno obilaženje s desne strane« (B59), »obvezno obilaženje s lijeve strane« (B60), »obavezno obila­ženje« (B61) i »kružni tok prometa« (B62) označuju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjerivanje prometa i drugih objekata na kolniku ili voziti u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu.

Znakovi se postavljaju na vrh ili rub pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjerivanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

              

Znak B59                       Znak B60

              

Znak B61                       Znak B62